fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 13 marzec 2020 13:58

Zmodyfikowana: 20 marzec 2020 11:54

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych miasta i/lub powiatu mające charakter ogólnomiejski i osiedlowy w tym również projekty dotyczące zieleni miejskiej. Projekty zlokalizowane na terenie jednostek oświatowych mogą być składane wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

Kiedy można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2021?

Przyjmowanie wniosków potrwa od 23 marca do 30 czerwca 2020 r.

W jaki sposób można złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2021?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami składa się:

1) w formie elektronicznej - w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

2) lub w formie papierowej poprzez przesłanie pocztą na adres:

- Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

- lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2021?

Do dyspozycji mieszkańców jest 12 mln zł: 4 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie oraz 8 mln zł na projekty osiedlowe. Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego o charakterze „twardym” (inwestycyjnym) nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego o charakterze „twardym” nie może przekraczać kwoty 500 000,00 zł. Szacunkowa wartość projektu „miękkiego” (ogólnomiejskiego i osiedlowego) nie może przekroczyć 25 000,00 zł. 

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy:

  • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla,
  • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „twardego” nie przekracza kwoty 500 tys. zł,
  • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „miękkiego” nie przekracza kwoty 25 tys. zł,
  • może być zlokalizowany na terenie jednostek oświatowych.

Co to jest projekt „twardy”?

Projekt „twardy” to zadanie inwestycyjne dotyczące m.in. modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. 

Co to jest projekt „miękki”

Projekt „miękki” to projekt o charakterze nieinwestycyjnym, wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

Czy można składać odwołanie od negatywnej decyzji?

Projektodawca ma prawo do złożenia do Prezydenta Miasta Białegostoku odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie w formie papierowej można złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Kiedy można głosować?

Głosować można między 1 a 15 października 2020 r.

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 4 projekty z dowolnej kategorii. Np. można oddać po 2 głosy na projekty z obu kategorii, można również oddać 4 głosy na projekty w ramach tej samej kategorii.

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna będzie na stronie www.cas.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?

Wynik zależy od mieszkańców Białegostoku i zostanie ustalony na podstawie ważnych głosów oddanych na karcie do głosowania. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz sporządzeniu list rankingowych, oddzielnie dla każdej kategorii projektów.

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2021.

Jeśli wśród projektów rekomendowanych do realizacji znajdą się projekty mające taki sam zakres lub dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie zrealizować, to rekomendację uzyskuje tylko ten projekt, który otrzymał większą liczbę głosów.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 30 października 2020 r. na stronie internetowej i w mediach.

 

 Informacje można uzyskać:

  • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, pod numerem telefonu: 690 129 173, 85 869 6373, 85 869 6372,
  • pytania można przesyłać na adres: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

 

facebook