fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 sierpień 2020 09:37

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2020 11:47

Zespół ds. BO2021

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok przy pomocy karty analizy projektu;
  • przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;
  • przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:

- Przemysław Tuchliński - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku - Przewodniczący Zespołu,

- Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej - członek,

Dyrektor Departamentu Inwestycji - członek;

2) przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Paweł Pietruczuk – członek;

3) przedstawiciel mieszkańców Białegostoku:

Wioletta Ratajczak-Wrona – członek;

4) przedstawiciel Rady Miasta Białystok:

 Katarzyna Kisielewska-Martyniuk – członek.

 

Udział w pracach Zespołu ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu.

W związku z trwającym stanem epidemii posiedzenia Zespołu nie mają charakteru otwartego. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć mieszkańcy i przedstawiciele mediów tylko po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego Zespołu umotywowanej potrzeby udziału w posiedzeniu i uzyskaniu jego zgody oraz zachowaniu wszystkich wymagań sanitarnych.

facebook