fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 marzec 2022 09:01

Zmodyfikowana: 11 marzec 2022 09:01

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na te, które ich zdaniem warte są realizacji. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2023 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych miasta i/lub powiatu mające charakter ogólnomiejski i osiedlowy, w tym również projekty dotyczące zieleni miejskiej. Projekty zlokalizowane na terenie jednostek oświatowych mogą być składane wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

Kiedy można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2023?

Przyjmowanie wniosków potrwa od 11 marca do 11 kwietnia 2022 r.

Kto może złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego 2023?

Projekt do Budżetu Obywatelskiego 2023 może złożyć każdy mieszkaniec Białegostoku, bez względu na wiek. Wniosek powinien być poparty dodatkowo przez 2 mieszkańców (innych niż wnioskodawca). W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia, do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

W jaki sposób można złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2023?

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami składa się:

1) w formie elektronicznej – w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

2) lub w formie papierowej osobiście lub poprzez przesłanie pocztą na adres:

– Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

– lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok.

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2023?

Do dyspozycji mieszkańców jest 12 mln zł: 5 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie oraz 7 mln zł na projekty osiedlowe. Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego o charakterze „twardym” (inwestycyjnym) nie może przekraczać kwoty 2 mln zł, a osiedlowego o charakterze „twardym” nie może przekraczać kwoty 1 mln zł. Szacunkowa wartość projektu „miękkiego” (ogólnomiejskiego i osiedlowego) nie może przekroczyć 50 tys. zł. 

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy:

  • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla,
  • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „twardego” nie przekracza kwoty 1 mln zł,
  • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „miękkiego” nie przekracza kwoty 50 tys. zł,
  • może być zlokalizowany na terenie jednostek oświatowych.

Co to jest projekt „twardy”?

Projekt „twardy” to zadanie inwestycyjne dotyczące m.in. modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. 

Co to jest projekt „miękki”

Projekt „miękki” to projekt o charakterze nieinwestycyjnym, np. wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

Czy 1 osoba może zgłosić więcej niż 1 projekt?

Tak, każdy mieszkaniec Białegostoku może złożyć dowolną liczbę projektów.

Czy mogę zgłosić projekt dotyczący osiedla, na którym nie mieszkam?

Tak, każdy mieszkaniec Białegostoku może złożyć projekt zlokalizowany na dowolnym osiedlu. Ważne, aby teren na którym zlokalizowany jest tzw. projekt "twardy" był własnością miasta.

Czy można składać odwołanie od negatywnej decyzji?

Projektodawca ma prawo do złożenia do Prezydenta Miasta Białegostoku odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie w formie papierowej można złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Kiedy można głosować?

Głosowanie na projekty odbędzie się między 3 a 17 października 2022 r.

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając tylko jedną kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 4 projekty z dowolnej kategorii. Np. można oddać po 2 głosy na projekty z obu kategorii, można również oddać 4 głosy na projekty w ramach tej samej kategorii.

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna będzie na stronie www.cas.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2022 r. na stronie internetowej i w mediach.

 

 Więcej informacji można uzyskać:

  • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, pod numerem telefonu: 85 869 6373 lub 85 869 6372,
  • pisząc na adres: budzetobywatelski@um.bialystok.pl.
facebook