fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 czerwiec 2023 15:13

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2023 08:56

Zespół ds. BO 2024

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2024 rok został powołany Zarządzeniem Nr 392/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 maja 2023 r. W jego skład, wchodzą:

 • przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:
 1. Przemysław Tuchliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku – Przewodniczący Zespołu,
 2. Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej – członek,
 3. Dyrektor Departamentu Inwestycji – członek,
 4. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – członek;
  • przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Paweł Pietruczuk – członek;
  • przedstawiciel mieszkańców Białegostoku: Wioletta Ratajczak-Wrona – członek;
  • przedstawiciel Rady Miasta Białystok:
  • Katarzyna Kisielewska-Martyniuk – członek.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2024 rok przy pomocy karty analizy projektu, zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego;
 • przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;
 • przeprowadzenie losowania numerów ID projektów zakwalifikowanych do głosowania;
 • przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;
 • przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

Przebieg posiedzeń Zespołu jest protokołowany, a protokoły publikowane na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl.

facebook