fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 październik 2021 10:32

Zmodyfikowana: 29 listopad 2021 15:24

Białostocka Rada Seniorów

Miasto Białystok ogłasza nabór do Białostockiej Rady Seniorów. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 października do 15 listopada. Zadaniem rady jest między innymi aktywizacja środowiska senioralnego i rozwijanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych. Jej podstawowym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych. Członkostwo w radzie ma charakter społeczny (nie przysługuje wynagrodzenie). Kadencja trwa 3 lata.

Nabór prowadzony jest w dwóch grupach:

 • przedstawicieli osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:
  • ukończyły 60 rok życia,
  • są mieszkańcami Białegostoku,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady,
  • dołączyły rekomendacje – poparcie 20 innych osób starszych (60+) z Białegostoku,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:
  • reprezentują uprawniony podmiot (w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku),
  • wyraziły zgodę na kandydowanie,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady.

W skład rady wejdzie 14 osób, po 7 przedstawicieli z każdej z wymienionych wyżej grup.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do urzędu.

Informacja o wybranych kandydatach zamieszczona zostanie w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru na stronie bialystok.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Procedurę naboru prowadzi Centrum Aktywności Społecznej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 6374.

Pierwsza Miejska Rada Seniorów została wybrana w grudniu 2016 roku. Jej kadencja trwała cztery lata.

 

Plakat Białostocka Rada Seniorów nabór kandydatów

facebook