fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 13 grudzień 2022 15:50

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2022 15:50

Gminny program osłonowy na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” - wyniki konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku dotyczących projektu uchwały Gminnego programu osłonowego na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.

Program jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczne starszych członków wspólnoty lokalnej, którzy z uwagi na niesamodzielność spowodowaną wiekiem i stanem zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Konsultacje odbyły się w terminie od 29 listopada do 8 grudnia 2022 r.

Udział w konsultacjach można było wziąć poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej, którą należało:

  • złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok, 
  • przesłać pocztą elektroniczną skan w wersji nieedytowalnej na adres e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

Ponadto informacje i opinie można było zgłaszać podczas dyżurów telefonicznych przez cały okres trwania konsultacji w godz. 09:00-15:00 pod numerami telefonów (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku): (85) 879 77 07, 879 77 13.

Ankieta była dostępna w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok oraz na stronach:www.bialystok.pl; www.cas.bialystok.pl; www.mopr.bialystok.pl.

Żaden z uprawnionych podmiotów nie wziął udziału w konsultacjach.

facebook