fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 kwiecień 2018 09:07

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2021 09:03

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne są formą dialogu, który miasto prowadzi z mieszkańcami w celu poznania ich opinii w sprawach ważnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta.

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia, zbieraniu informacji odzwierciedlających zróżnicowane potrzeby społeczne, aktywizacji środowisk lokalnych i wzrostu zaangażowania w działania na rzecz miasta oraz wzmacnianiu zaufania społecznego.

Obowiązującym dokumentem, który reguluje kwestie przeprowadzania w Białymstoku konsultacji społecznych jest uchwała nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku.

Konsultacje mogą mieć charakter:

 • ogólnomiejski - we wszystkich sprawach istotnych dla całego Miasta,
 • lokalny – w przypadku spraw dotyczących określonego obszaru Miasta,
 • środowiskowy – w prawach dotyczących poszczególnych środowisk, grup mieszkańców.

Konsultacje społeczne muszą być przeprowadzone w przypadkach określonych ustawami, przy projektowaniu założeń budżetu obywatelskiego oraz przy tworzeniu strategii i programów związanych z realizacja polityk publicznych miasta.

W innych sprawach ważnych dla miasta mogą być prowadzone konsultacje fakultatywne. Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Białegostoku o przeprowadzenia takich konsultacji mogą wystąpić:

 • grupy co najmniej 500 mieszkańców Białegostoku,
 • co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Rada Osiedla,
 • Rada Miasta Białystok,
 • komisje stałe Rady Miasta Białystok,
 • grupa co najmniej 5 radnych Rady Miasta Białystok.

Wniosek o przeprowadzeni konsultacji powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji oraz adresu do korespondencji,
 • cel i przedmiot konsultacji,
 • zasięg konsultacji,
 • proponowany termin,
 • proponowane formy konsultacji,
 • uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Do wniosku złożonego przez mieszkańców należy dołączyć listę osób popierających wniosek. Na liście powinny się znaleźć takie informacja jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańców popierających wniosek. Dla poprawności listy każda ze stron powinna zostać ponumerowana i zawierać nagłówek z określeniem przedmiotu konsultacji.

Wnioski rozpatruje Prezydent Miasta Białegostoku, oceniając zasadność konsultacji oraz ich koszt i formy. W przypadku uwzględnienia wniosku wydaje stosowne zarządzenie.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie w ciągu 30 dni o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Warto uczestniczyć w konsultacjach społecznych, które dają szansę uzyskania wiedzy o planach i działaniach władz miasta a także umożliwiają bezpośredni wpływ mieszkańcom na ich najbliższe otoczenie i realizację projektów zgodnie z oczekiwaniami.

 

facebook