fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 maj 2023 14:36

Zmodyfikowana: 29 maj 2023 13:05

Ogłoszenie o konsultacjach

Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku, które rozpoczną się 23 maja a potrwają do 22 czerwca. Mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do tego projektu.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

 • wypełnienie formularza do zgłaszania uwag, dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3. Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji:
 1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,
 2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju, Słonimska 1, 15-950 Białystok,
 3. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku: budynków UM przy ul. Słonimskiej 1 i ul. Branickiego 3/5, budynku CAS przy ul. Świętego Rocha 3;
 • wypełnienie anonimowej ankiety online, dostępnej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl;
 • uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym umożliwiającym omówienie metod wyznaczania proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 czerwca, w godzinach 16.30-18.30, w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3).

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty, o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Białegostoku;
 • lokalni partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty inne, niż wymienione w pkt. 7, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku wraz z załącznikiem (mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku) oraz formularzami zgłaszania uwag i ankietą udostępnione będą w czasie trwania konsultacji na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl, w formie papierowej będą wyłożone w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

Raport zostanie opublikowany w terminie 20 dni od zakończenia konsultacji.

facebook