fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 4 styczeń 2021 10:42

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:10

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 mogły być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach można było wydłużyć realizację projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymagała lokalizacji na określonym terenie, musiał on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Istniała możliwość zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane było wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 nie mogły być realizowane projekty:

  • zakładające realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
  • sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku,
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zgłoszonego projektu,
  • których efekty nie spełniały kryterium ogólnodostępności,
  • które nie spełniały kryterium celowości i gospodarności.

Kategorie projektów

1)    projekty ogólnomiejskie – dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

2)    projekty osiedlowe - dotyczące głównie potrzeb jednego z 28 osiedli Miasta Białegostoku. Nie istniała możliwość przekształcenia projektu osiedlowego na ogólnomiejski z powodu kosztów wyższych niż ustalone dla projektów osiedlowych.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski 2020: 12 mln zł, w tym 8 mln zł na projekty osiedlowe i 4 mln zł na projekty ogólnomiejskie.

Limity kwotowe

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie mogł przekroczyć kwoty:

1) 1 mln zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 tys. zł – przypadku projektów „ miękkich”.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie mogła przekroczyć kwoty:

1) 500 tys. zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 tys. zł – w przypadku projektów „miękkich”.

Zgłaszanie propozycji projektów

Każdemu mieszkańcowi przysługiwała możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów. Propozycje projektów składane były na dedykowanym formularzu i musiały zawierać pisemne poparcie 2 mieszkańców. Projekty mogły być zgłaszane również przez osoby małoletnie, wówczas należało dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Weryfikacja projektów

Ocena projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2020 przebiegała poprzez weryfikację ogólną, szczegółową i ostateczną. Weryfikację ogólną i szczegółową przeprowadzały jednostki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020 dokonywał weryfikacji ostatecznej.

Głosowanie

Mieszkańcy mieli możliwość wyboru maksymalnie 2 projektów ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania. Głos można było oddać w formie papierowejlub elektronicznej.

 

facebook