fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 kwiecień 2020 14:59

Zmodyfikowana: 11 luty 2022 10:12

Współpraca w czasie pandemii

Elastyczność w rozliczaniu zadań publicznych

W związku ze stanem epidemii możliwe są zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego, uznawania poniesionych wydatków mimo nieosiągnięcia zaplanowanych rezultatów, rozliczenia dotacji w terminach innych niż w umowie, rozliczenia dotacji mimo niewykonania planu działań lub osiągnięcia wszystkich rezultatów.

Wniosek o aneksowanie umowy na realizację zadania publicznego należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem właściwego departamentu merytorycznego. Wnioski są rozpatrywane indywidulanie w zależności od potrzeb oraz związku z epidemią.

  • Informacje: merytoryczne departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku, infolinia tel. (85) 879 79 79

Wydłużenie terminów rozliczania zadań publicznych

Na wniosek organizacji pozarządowej może zostać przedłużony termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w następstwie epidemii.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem właściwego departamentu merytorycznego Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

  • Informacje: merytoryczne departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku, infolinia tel. (85) 879 79 79

Konsultacje i wsparcie doradcze pełnomocnika rezydenta miasta białegostoku ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pełnomocnik oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku pozostają do dyspozycji organizacji pozarządowych. W godzinach pracy Urzędu udzielają informacji i porad w zakresie realizacji miejskich zadań publicznych w stanie pandemii.

Informacje:

  • Centrum Aktywności Społecznej/Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, e-mail: centrum@um.bialystok.pl, 510 095 630, (85) 879 74 48
  • merytoryczne departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku, infolinia tel. (85) 879 79 79

Konkurs ofert na wkłady własne

Przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wkładów własnych w projektach finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białystok będzie wsparciem finansowym dla organizacji, które w obecnej sytuacji mogą mieć większą niż zwykle trudność w znalezieniu źródła finansowania.

Warunki konkursu ze środkami finansowymi o wartości 40 000 zł są dostępne na portalu: www.bip.bialystok.pl.

  • Informacje: Centrum Aktywności Społecznej/Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, e-mail: centrum@um.bialystok.pl, 510 095 630

Zadania zlecane w trybie pozakonkursowym

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na zadania związane z ograniczaniem społecznych skutków epidemii w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz dotyczące promocji i organizacji wolontariatu. Pula środków na ten cel wynosi 30 tys. zł. W ofercie należy uwzględnić uwarunkowania związane z obowiązującym stanem pandemii.

Oferty w trybie uproszczonym należy składać za pośrednictwem platformy www.Witkac.pl.

  • Informacje: Centrum Aktywności Społecznej/Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, e-mail: centrum@um.bialystok.pl, (85) 879 74 48, kom. 510 095 630

 

W okresie obowiązywania stanu epidemii organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne w celu przeciwdziałania COVID-19 zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej.

  • Informacje: Centrum Aktywności Społecznej/Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, e-mail: centrum@um.bialystok.pl, (85) 879 74 48, kom. 510 095 630

 

 

facebook