fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 marzec 2019 13:20

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2022 11:13

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2019 mogły być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach istniała możliwość wydłużenia realizacji projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymagała lokalizacji na określonym terenie, musiał on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Istniała możliwość zgłoszenia projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane było wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 nie mogły być realizowane projekty:

  • które zakładały realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
  • sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku,
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu,
  • których efekty nie spełniały kryterium ogólnodostępności,
  • które nie spełniały kryterium celowości i gospodarności.

Kategorie projektów

1)    projekty ogólnomiejskie – dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

2)    projekty osiedlowe - dotyczące głównie potrzeb jednego z 28 osiedli Miasta Białegostoku. Nie istniała możliwości przekształcenia projektu osiedlowego na ogólnomiejski z powodu kosztów wyższych niż ustalone dla projektów osiedlowych.

3)    projekty oświatowe - realizowane na terenie jednostek oświatowych Miasta Białegostoku.

4)    Projekty Zielonego budżetu - projekty dotyczące tworzenia nowych terenów zieleni bądź rewitalizacji starych.

Limity kwotowe

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie mogła przekroczyć kwoty:

1) 1 mln zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 tys. zł – przypadku projektów „ miękkich”.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego lub projektu oświatowego nie mogła przekroczyć kwoty:

1) 500 tys. zł – w przypadku projektów „twardych”,

2) 25 tys. zł – w przypadku projektów „miękkich”.

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu Zielonego budżetu nie mogła przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Zgłaszanie projektów

  • Mieszkaniec Białegostoku mógł złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów.
  • Aby złożyć projekt należało uzyskać poparcie 20 mieszkańców.

Weryfikacja projektów

Weryfikacja przebiegała w 3 etapach: weryfikacja ogólna, szczegółowa i ostateczna.

 Głosowanie

  • Istniała możliwość głosowania na wszystkie projekty osiedlowe bez ograniczenia wynikającego z miejsca zamieszkania głosującego (tzn. bez względu na osiedle).
  • Mieszkańcy mieli możliwość wyboru maksymalnie 4 projektów w ramach dowolnych kategorii.

 

facebook